Archive for January, 2012:

MPs 110: Song Fiction Material

Para sa susunod na klase, may ilang mga estudyante sa Malikhaing Pagsulat 110 na nakatakdang magsulat ng kuwentong base sa/ sumusunod sa kuwento ng/ may mga tauhang hinugot sa isang popular na awit. Maaaring...
Published on: Jan 19 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Sample Print Ads

Sinubukan ng mga estudyante sa Panitikan ng Pilipinas 17 na umimbento ng sariling print ad.  Tinangka nilang maglatag ng mga imahen o ekspektasyon na karaniwang makikita sa mga popular na print ad, mga...
Published on: Jan 02 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment

Mga Bagong Dance Craze

Koleksyon ng mga pausong sayaw na ihinanda ng klase sa Panitikan ng Pilipinas 17.  
Published on: Jan 02 2012
By: vbgonzales
Leave a Comment