Huling Pagsusulit sa Pan Pil 17 (Unang Semestre, 2013-2014)

Published on: Sep 19 2013 by vbgonzales

1. Ibahagi ang iba’t ibang makapanitikang pagbasa sa kultural na tekstong ito (hal: may mga bahagi ba ito na parang tula o kuwento?  Ano ang mga ideolohikal na tindig nito?  Anong klaseng pananaw ang sadya o di sinasadyang inilalatag, na maaaring pumunta sa konsepto ng anti-popular?):

 

2. Ano ang mga katangian ng isang teksto?

3. Ano ang konteksto at interteksto?  Bakit ito mahalaga?

4. Ipaliwanag kung paano naging popular ang music video na ito sa lipunang Pilipino:

5. Napatunayan sa klase na may halaga ang pisikal na kaanyuan at ang wika ng tao (bukod pa sa maraming salik o factors) sa pagpapakita ng kanyang mga panlipunang pagkiling o bias.  Magbigay ng mga pagkakataong litaw na litaw ang ganitong halaga sa pagpansin sa itsura o sa mga tiyak na paggamit ng wika. (expressions na ginagamit upang magsagilid ng ibang uri o sex atbp; fashion trends o look o issues na nagpapakita ng paghahati ng mga grupo sa isang lipunan).

6. Ano ang ibig sabihin ng itrato ang isang tao, bagay, pagkain atbp na parang teksto?  Ano rin ang tiyak na gagawin pag sinabing basahin ang isang teksto sa makapanitikang lapit, na may pantulong na materyalistang pagsusuri?

7. Magbigay ng paboritong depinisyon ng popular na kultura at magbigay ng halimbawa ng mga manipestasyon nito.

8. Ang lipunan daw natin ay umaandar sa mga rerlasyong pang-agrikultura at sa relasyon sa mga dayuhang bansa.  Paano ito nakikita sa mga kultural na tekstong nasa paligid?

9. Laging sinasabi sa klase na palaging kulang ang teksto, na maaaring maging positibo o negatibo.  Sa Litel Mis Pilipings, napakita na may kulang dahil laging may hindi sinasabi ang mga kamera ng studio ng telebisyon.  Magbigay ng ilang halimbawa sa kasalukuyang danas ng bansa na kamukha o maaaring lapatan ng ganitong pagkukulang ng popular na media.

10. Ano ang ibig sabihin ng anti-popular, at paano ito nagkakasaysay sa ating pag-aaral?

11. Base sa mga napag-usapan sa klase, ano ang papel ng panitikan sa pakikipagtalaban (interact) sa kulturang popular?  O, ano ang halaga ng paglapat ng makapanitikang lapit sa mga kultural na tekstong itatrato bilang kulturang popular?

12. Ano ang papel ng interface at interactivity sa appeal ng isang teksto para sa tagatanggap?  Magbigay ng mga halimbawa bukod sa memes at videogames.

13. May ipapakitang item ang guro sa klase, subukang ipaliwanag ito ayon sa usapin ng use value, exchange value, context at intertext.

14. Talakayin ang ergodicity at ang halaga nito sa paglapit ng isang tagatanggap sa teksto.

15. Sinasabing ang mga teksto ay ekstensyon ng sarili at repleksyon ng lipunan.  Sa panahon ng Internet, milk tea, Iphone, Serendra, at iba pa, anong isang salita ang pinakamainam na maglalarawan sa lipunang Pilipino sa ngayon?

16. Magbigay ng konsepto, paksa, o usapang lubos na napahalagahan bilang isang intelektuwal.

Filed under: pan pil 17

Leave a Reply

*

*


nine + 3 =